Regulamin

 
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
BIDBID.PL
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego bidbid.pl dostępnego pod adresem internetowym bidbid.pl (dalej „Serwis”), który jest prowadzony przez Damiana Hubalę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Damian Hubala, Barchaczów 40, 22-437 poczta Łabunie, NIP: 9222900507, REGON: 367714488.
Serwis internetowy bidbid.pl jest platformą umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie aukcji oraz ogłoszeń dotyczących pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, sprzętu budowlanego i rolniczego oraz im podobnych.
Użytkownicy mogą skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem:

e-mail: info@bidbid.pl
listownie:.  BIDBID.PL Damian Hubala, Barchaczów 40, 22-437 Łabunie

Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
Obszarem działania Serwisu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
DEFINICJE:

Serwis – Serwis internetowy bidbid.pl Usługodawcy dostępny pod adresem: bidbid.pl.
Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, wskazany w pkt. 2 rozdziału I niniejszego Regulaminu,
Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Użytkownik– każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,
Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta,
Formularz aukcji – dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający Użytkownikowi dodanie aukcji,
Formularz ogłoszenia - dostępny w Serwisie formularz on-line, umożliwiający Użytkownikowi dodanie ogłoszenia,
Sprzedawca – Użytkownik, który zamieścił aukcję w Serwisie,
Kupujący – zwycięzca licytacji,
Portfel - funkcjonalność Konta przedstawiająca stan środków pieniężnych, którymi Użytkownik może płacić za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu.
Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, dostępne dla zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o aukcjach prowadzonych przez Użytkownika lub tych, w których bierze udział. Za pośrednictwem Konta Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są następujące usługi świadczone przez Usługodawcę:

Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika,
Przetwarzanie Formularzy,
Udostępnienie Użytkownikom platformy komunikacyjnej umożliwiającej prezentowanie i wymianę informacji, wyszukiwanie aukcji i ogłoszeń w celu zawarcia umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikami oraz nawiązania kontaktów handlowych,
Udostępnienie przestrzeni serwerowej w celu przechowywania treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie,
Odpłatne usługi promowania aukcji i ogłoszeń. 
WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności 
REJESTRACJA

Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu Użytkownik musi utworzyć Konto, przy czym:

Konto zwykłe – przeznaczone jest dla Użytkowników nieprowadzących w ramach Serwisu działalności gospodarczej
Konto firmowe -  przeznaczone jest dla Użytkowników korzystających z Serwisu w ramach lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji.
Do zakończenia procesu rejestracji Użytkownika konieczna jest aktywacja Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysyłany na Skrzynkę e-mail Użytkownika, podaną w Formularzu rejestracji.
Poprzez rejestrację Użytkownik oświadcza, że:

zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
spełnia warunki wymagane do korzystania ze Serwisu określone w Regulaminie,

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania Użytkownika. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu i rozwiązanie umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.
Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:

Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie,
Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania,
Użytkownik nie aktywuje Konta w terminie 24 godzin,
Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Usługodawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

Użytkownik nie może dzielić Konta z innymi Użytkownikami. Korzystanie z usług Serwisu jest możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu własnego Konta z zastrzeżeniem, że z Konta firmowego mogą korzystać osoby należycie umocowane przez Użytkownika lub działające w jego imieniu.
Użytkownik powinien zadbać o to, aby podane dane były aktualne, kompletne i prawdziwe.
W celu uzyskania dostępu do Konta, Użytkownik jest zobowiązany podać login lub adres e-mail i hasło.
Użytkownik posiadający konto w serwisie „Facebook” dostępnym pod adresem www.facebook.com może skorzystać z możliwości logowania do Konta za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej „Facebook Connect” poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się z Facebook”.
Do korzystania z funkcjonalności Serwisu użytkownik nie może używać tymczasowych adresów e-mail. 
KORZYSTANIE Z SERWISU

Usługodawca umożliwia jedynie nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami Serwisu i zawieranie umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie  i w żadnym wypadku nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami, a także nie bierze udziału w transakcjach lub płatnościach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami.
Usługodawca nie gwarantuje, że zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami będzie możliwe.
Użytkownicy mają możliwość:

Wyszukiwać aukcje za pomocą dostępnych kryteriów,
Przeglądać aukcje innych Użytkowników

Zarejestrowani Użytkownicy mają ponadto możliwość:

Zarządzać Kontem
Dodawać, edytować i usuwać aukcje,
Zamawiać odpłatne usługi promowania ogłoszeń lub wpisów.
Dodawać komentarze i polecać innych Użytkowników

Współpraca pomiędzy Użytkownikami odbywa się na indywidualnie ustalonych warunkach bez udziału Usługodawcy.
Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie treści, które:

są sprzeczne z obowiązującym prawem,
 naruszają prawa osób trzecich,
 naruszają prawa autorskie,
są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
nawołują do aktów przemocy,
 obrażają Użytkowników lub inne osoby,
promują inne strony internetowe,
zawierają treści o charakterze pornograficznym,
stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści,
są nieprawdziwe

W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Usługodawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane w Serwisie treści. Użytkownicy zamieszczający treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Użytkownicy zobowiązują się, że zamieszczając w Serwisie treści takie jak wypowiedzi, zdjęcia oraz inne materiały objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie były wolne od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek lub przedmiot ogłoszenia.
Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Dane kontaktowe podane przez Użytkownika mogą być wykorzystane jedynie do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w celu negocjowania lub przeprowadzenia transakcji, odebrania przedmiotu, a także nawiązania kontaktów handlowych. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
Usługodawca zastrzega sobie prawo przyporządkowania aukcji lub ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach Serwisu, biorąc treść aukcji lub ogłoszenia za kryterium przyporządkowania.
Użytkownicy nie mogą:

Uczestniczyć w licytacji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
Licytować lub zawierać umów sprzedaży w ramach aukcji własnych, osób bliskich bądź wspólnie zamieszkujących z Użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik licytacji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
Dokonywać kolejnej rejestracji w celu uniknięcia zapłaty należności wobec Usługodawcy z tytułu usług świadczonych w ramach Serwisu. 
AUKCJA

Zarejestrowani Użytkownicy mogą dodawać aukcje w Serwisie.
Nabywca przedmiotu aukcji wyłaniany jest w drodze licytacji prowadzonej w czasie rzeczywistym.
Opłatę za dodanie aukcji określa aktualny cennik.
W celu dodania nowej aukcji należy wypełnić Formularz aukcji, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.
Sprzedawca jest zobowiązany dodać opis przedmiotu aukcji w sposób pozwalający na zapoznanie się przez Użytkowników z właściwościami produktu. Wady fizyczne lub prawne powinny zostać wyraźnie wskazane przez Sprzedawcę, aby umożliwić Użytkownikom podjęcie świadomej decyzji o wzięciu udziału w licytacji.
Aukcje mogą być dodane wyłącznie w języku polskim.
Aukcje są publikowane w Serwisie automatycznie.
Aukcje muszą wyrażać rzeczywistą wolę dokonania transakcji.
Dodając aukcję Użytkownik może wybrać następujące opcje dostawy:

Odbiór osobisty – przedmiot aukcji musi zostać odebrany przez zwycięzcę licytacji w miejscu wskazanym w aukcji, koszty wydania i odebrania rzeczy ponosi Kupujący
Dostawa przez Sprzedawcę – Sprzedawca ponosi koszty dostawy rzeczy, w tym jej wydania i odebrania; Sprzedawca jest zobowiązany określić w ogłoszeniu dane pozwalające na precyzyjne oszacowanie kosztów dostawy w zależności od miejsca dostawy na terenie Polski
Warunki dostawy do negocjacji – Sprzedawca oraz licytant mogą ustalić między sobą sposób i warunki dostawy przedmiotu aukcji; negocjacje powinny być prowadzone w dobrej wierze, a ich postanowienia są dla stron wiążące w przypadku zawarcia umowy sprzedaży rzeczy

Dodając ofertę Użytkownik może wskazać cenę początkową, od której zaczyna się licytacja oraz cenę minimalną, poniżej której nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży. Wysokość ceny minimalnej jest ujawniana Użytkownikom dopiero w momencie zaproponowania przez licytującego Użytkownika ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej.
Ten sam przedmiot może zostać wystawiony tylko na jednej aukcji.
Aukcja zostaje zakończona:

po upływie czasu publikacji w przypadku braku licytujących,
z chwilą wyłonienia spośród licytujących Użytkowników zwycięzcy,
w wyniku usunięcia aukcji przez Użytkownika przed upływem czasu publikacji. 
 ZASADY PROWADZENIA LICYTACJI

Użytkownik zainteresowany zakupem przedmiotu licytacji jest zobowiązany zapoznać się z jego opisem zamieszczonym przez Sprzedawcę.
Serwis umożliwia Użytkownikowi nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą i zadanie dodatkowych pytań przed przystąpieniem do licytacji.
W celu wzięcia udziału w licytacji należy wpisać w pole dostępne na stronie aukcji maksymalną kwotę, jaką Użytkownik zgadza się zapłacić za przedmiot i nacisnąć przycisk „Dodaj ofertę”. Wpisana kwota nie może być niższa od podanej ceny początkowej.
Licytacja prowadzona jest od ceny początkowej przez automatyczny system licytacji i odbywa się „w górę” poprzez postąpienie.
Jeżeli Sprzedawca ustalił cenę minimalną, z chwilą złożenia przez Użytkownika oferty przekraczającej wysokość ceny minimalnej, informacja o cenie minimalnej znika z aukcji.
Z zastrzeżeniem postanowień pkt.7 niniejszego rozdziału, wysokość postąpienia wynosi odpowiednio:(tabela)
W przypadku, gdy przebicie oferty Użytkownika spowoduje przekroczenie maksymalnej kwoty innego Użytkownika, oferta jest podnoszona do wysokości tej kwoty powiększonej o kwotę postąpienia.
Z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego rozdziału licytacja kończy się z upływem terminu na jaki została dodana.
Każde przebicie powoduje wydłużenie licytacji o dodatkową 1 minutę.
Zwycięzcą licytacji jest Użytkownik, który złożył ostatnią najwyższą ofertę przed upływem terminu licytacji.
O zwycięstwie w licytacji Kupujący jest informowany drogą mailową.
W momencie wyłonienia zwycięzcy licytacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
W związku z pozytywnym zakończeniem licytacji i wyłonieniem zwycięzcy od Sprzedawcy i Kupującego pobierana jest opłata manipulacyjna, o którą pomniejszane jest saldo ich Portfeli. 
OGŁOSZENIA

Ogłoszenia dodane przez Użytkownika służą jedynie celom informacyjnym i nawiązaniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami.
Ogłoszenie nie daje możliwości zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
Przedmiotem ogłoszenia mogą być towary, a także ich poszukiwanie.
Dodanie ogłoszenia w Serwisie jest darmowe.
W celu dodania nowego ogłoszenia należy wypełnić Formularz ogłoszenia, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.
Ogłoszenia mogą być dodawane wyłącznie w języku polskim.
Ogłoszenia są publikowane w Serwisie automatycznie.
Jedno ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego towaru.
Po upłynięciu wybranego przez zarejestrowanego Użytkownika okresu dostępności ogłoszenia, ogłoszenie jest dostępne jako archiwalne na Koncie Użytkownika. 
PŁATNOŚCI -PORTFEL

Szczegółowe informacje o płatnych opcjach uwidocznione są na stronach Serwisu.
Płatności za usługi w Serwisie dokonywane są za pomocą środków dostępnych w Portfelu Użytkownika.
Saldo Portfela widoczne jest po zalogowaniu.
Użytkownik może zwiększyć kwotę środków w Portfelu za pomocą następujących form płatności:

Przelew tradycyjny na konto Usługodawcy
Płatność internetowa za pomocą systemu płatności DotPay
Płatność internetowa za pomocą systemu płatności Przelewy24

Usługodawca nie jest podatnikiem podatku VAT.
Rachunki wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika  Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia rachunku VAT.
Aby otrzymać rachunek należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres email …  wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
W przypadku Przedsiębiorców rachunki są wystawiane automatycznie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
Wypłata środków z Portfela na rachunek bankowy Użytkownika nie jest możliwa.
W przypadku usunięcia Konta, środki pieniężne zgromadzone w Portfelu nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 
USŁUGI PROMOWANIA

Za pośrednictwem Serwisu świadczone są usługi promowania umożliwiające  Użytkownikowi wyróżnienie zamieszczonej aukcji lub ogłoszenia, a także usługi polegające na udostępnieniu powierzchni reklamowej.
Po zakończeniu okresu promowania, aukcje lub ogłoszenia są wyświetlane na podstawowych zasadach.
Szczegółowe zasady świadczenia usług promowania oraz cennik zawarty jest w zakładce …. .
Umowa na usługę promowania aukcji lub ogłoszenia zawierana jest każdorazowo odrębnie. 
REKLAMACJA USŁUG SERWISU

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:

dane tożsamości Użytkownika;
temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
okoliczności uzasadniające reklamację;
podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

 reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
 reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Usługodawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:

pisemnie na adres reklamującego,
drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
 drogą telefoniczną.

Informujemy, że Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów. 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Konta.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 4 rozdziału I niniejszego Regulaminu. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca usunie Konto Użytkownika.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
W razie odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą, a Strony są zwolnione z wzajemnych zobowiązań.
Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy  w odniesieniu do Umów:

o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Jeżeli Konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy na tą usługę, a następnie Konsument odstąpi skutecznie od takiej Umowy, Konsument zobowiązany będzie zapłacić Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument odstąpił skutecznie od umowy.
W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy po dokonaniu płatności przez Konsumenta, płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność, chyba że Usługodawca ustali z Konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy. 
ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz autentyczność.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające prawa autorskie pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu.
Usługodawca nie gwarantuje zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w tym za szkodę powstałą w wyniku prowadzonych między nimi negocjacji, dokonanych ustaleń, czy podjętych decyzji.
Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami bez względu na podstawę prawną i charakter zawartej umowy. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za terminowość oraz jakość wykonania przedmiotu umowy.
Usługodawca nie kontroluje wiarygodności Użytkowników i nie odpowiada za podanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania Aukcją lub ogłoszeniem.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie, na co Użytkownik korzystając z Serwisu, wyraża zgodę.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ponownej  rejestracji Użytkownikowi, którego Konto zostało usunięte ze względu na naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Aukcji lub ogłoszenia, a także usunięcia Konta Użytkownika, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Serwisu mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.
W przypadku usunięcia Konta Przedsiębiorcy z przyczyn wskazanych w ust. 14, płatności dokonane przez Przedsiębiorcę na rzecz Usługodawcy tytułem usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie podlegają zwrotowi. 
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO SERWISU

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Usługodawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku. 
ZMIANY REGULAMINU

Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
Usługodawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi bez dodatkowych opłat za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: info@bidbid.pl

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: